در ساختمانهای قدیمی نیاز به نصب آسانسور دارند ممکن است فضاهای غیر معمول مثل مثلث متوازی الاضلاع یا ذوذنقه وجود داشته باشد که امکان نصب آسانسور را داشته باشد
This image for Image Layouts addon

آسانسور با اندازه غیر متعارف
کف آسانسور به شکل ذوزنقه

این آسانسور با ابعاد کم و به شکل ذوزنقه میباشد
Learn More
عکس بالای باکس آسانسور

آسانسور در راه پله ذوزنقه
عکس از بالا باکس آسانسور

در راپله ها یی که اندازه های غیر متعارف داران هم میشود آسانسور گذاشت
Learn More
This image for Image Layouts addon

آسانسور با ابعاد غیر متعارف
این آسانسور به شکل ذوزنقه غیر میباشد

آسانسور ذوزنقه از عکس از بغل شیشه ای با درب اتومتیک شیشه ای
Learn More
Image ALT

Title

عکس از بالا باکس آسانسور که ب صورت ذوزنقه میباشد
Image ALT

Title

عکس از کف کابین آسانسور که بصورت ذوزنقه میباشد
Image ALT

Title

عکس از آساسنور که بصورت ذوزنقه می باشد
آسانسور وسط پله
کف کابین غیر متعارف
باکس بالا آسانسور با شکا ذوزنقه