طبقه بندی ساختمانها از نظر ميزان تردد جمعيت

طبقه بندی ساختمانها از نظر میزان تردد جمعیت 

دسته اول: ترافیک سبک بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های صنعتی، انبار و مخاطره آمیز. 

دسته دوم: ترافیک متوسط بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های مسکونی، هتل، خوابگاه و اداری که دارای واحدهای جدا از هم هستند. 

برق اضطراری

15-2- 8  برق اضطراری 

در صورتی كه وجود برق اضطراری برای یك ساختمان ضروری باشد باید حداقل یك آسانسور از هر گروه آسانسور در ساختمان از برق اضطراری تغذیه گردد و این خط تغذیه باید بتواند هریك از آسانسورهای دیگر را به انتخاب تغذیه نماید. این سیستم باید  به صورت خودكار فعال شود. 

حفاظت در مقابل آتش

7-2-15  حفاظت در مقابل آتش 

 

هنگام آتش سوزی  ساختمان ها، آسانسورها  میتوانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حالی كه همیشه این پیغام در آسانسورها نصب  میشود كه از آسانسورها هنگام آتش سوزی استفاده نشود. هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشكلات تخلیه خصوصاً برای سالمندان و بیماران پیش می آید.

آزمايش و تحويل گيری

6-2-15  آزمایش و تحویل گیری 

 

1-6-2-15  آسانسور باید مطابق ضوابط این مقررات در ساختمانها نصب، راه اندازی و تحویل گردد و قطعات منفصله و یا مونتاژ شده آن مطابق ضوابط سازمان ملّی استاندارد ایران به شمارههای 1-6303 و 2-6303 ساخته شده باشند. 

2-6-2-15  آسانسور پس از نصب و راه اندازی باید توسط متخصصان صاحب صلاحیت آزمایش و تحویل گرفته شود. این تحویل گیری مانع از ضمانت شركت سازنده، فروشنده و نصاب آسانسور نخواهد بود. 

3-6-2-15  عقد قرارداد نگهداری مناسب، با اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت در حین بهرهبرداری، همواره الزامی است، در غیر این صورت مسئولیت آسانسور با كارفرما یا بهره بردار ساختمان خواهد بود و باید در قبال هر حادثهای پاسخگو باشند. 

4-6-2-15  هنگام بازدید یا تعمیر آسانسور در دوره بهرهبرداری، لازم است كلیه ورودیهای آسانسور در طبقات مختلف توسط سرویس كار مجاز ساختمان مسدود گردد. مسدود نمودن ورودیهای مذكور لازم است با علائم هشدار دهنده مطابق با مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان انجام گیرد. 

 

هنگام تحویل گیری آسانسور علاوه بر مواردی كه قبلاً ذكر شد، رعایت نكات زیر نیز الزامی است: 

1-4-6-2-15 كابین باید در تراز هر طبقه توقف نماید و در حین ورود و خروج مسافر یا بار در آن تراز باقی بماند. 

2-4-6-2-15  رواداری توقف كابین از سطح تراز ورودی نباید از 20  میلی متر بیشتر شود. 

3-4-6-2-15  در صورتی كه به دلیل ظرفیت سنگین و یا ارتفاع زیاد و یا هر دلیل دیگر كابین بعد از كم یا زیاد شدن مسافران و بار، تغییر سطح دهد و از رواداری مجاز تجاوز نماید باید مكانیزم تراز طبقه شدن مجدد به سیستم اضافه شود. 

4-4-6-2-15  كابین نباید هنگام حركت به سمت بالا یا پایین لرزش یا تكان داشته باشد و صداهای سایش یا غیرمعمول بدهد. 

5-4-6-2-15  سیستم محركه آسانسور باید كمترین لرزش و صدا را داشته باشد و با بالانس كردن صحیح و نصب لرزه گیرهای مناسب از  بهوجود آمدن و انتقال این موارد به سازه ساختمان جلوگیری شده باشد. 

6-4-6-2-15 در مواقع قطع برق، باید بتوان به طور دستی كابین را به نزدیكترین طبقه رسانید تا مسافران خارج شوند، دستورالعمل نحوة عملكرد باید در موتورخانه نصب باشد. 

7-4-6-2-15  درِ كابین و درهای طبقات در هنگام بسته بودن باید كاملاً محدوده بازشوی ورودی را پوشش داده و قفل شوند (قفل ایمنی). 

8-4-6-2-15  دكمه های زنگ اخبار و توقف اضطراری در كابین (در صورت وجود) پایین ترین دكمه بوده و در ارتفاعی برابر با 890 میلی متر نصب شوند و بالاترین دكمه نباید بیش از 1370 میلی متر از كف كابین ارتفاع داشته باشد. 

9-4-6-2-15  زنگ اخبار (در صورت وجود) باید مجهز به باطری قابل شارژ باشد و حتی المقدور امكان نصب زنگ كمكی در اتاق نگهبانی نیز فراهم گردد. 

10-4-6-2-15  در  ساختمانهای عمومی باید وسیله مكالمه دوطرفه (تلفن یا ...) در كابین نصب شود (توصیه می شود این وسیله در كلیه آسانسورها نصب شود). 

11-4-6-2-15 درهای لولایی طبقات باید مجهز به پنجره مرئی شوند تا بودن كابین در طبقه مشخص شود. كیفیت و ابعاد این پنجره و شیشه باید طبق ضوابط استانداردهای ملیّ یا استانداردهای معتبر بین المللی باشد. 

12-4-6-2-15  روشن بودن داخل كابین به طور دائم در حین حركت یا با درِ باز الزامی است. 

13-4-6-2-15  تعبیه هواكش برای كابین دارای در الزامی است. 

14-4-6-2-15 در صورتی كه كابین فاقد در باشد (آسانسورهای باری ویژه) باید لبه ایمنی مجهزبه میكروسوئیچ و حداقل یك چشم الكترونیكی در آستانه ورودی كابین نصب شود. علاوه بر آن باید كلیه شرایط ایمنی، مطابق با ضوابط سازمان ملّ ی استاندارد ایران به شمارههای 1 -6303 و 2 -6303   رعایت گردد. 

15-4-6-2-15  ریل های راهنمای آسانسور باید از جنس فولاد مخصوص بوده و استحكام و درستی انتخاب و نصب آنها توسط شركت آسانسوری تضمین شده باشند. 

16-4-6-2-15  در موقع تحویل گیری آسانسور باید شناسنامه مربوطه به  آسانسور مطابق پیوست شماره 1 دریافت شود و در هر قرارداد نگهداری، این شناسنامه به  رویت شركت نگهدارنده برسد تا آخرین تغییرات اساسی در آسانسور به اطلاعات آن شناسنامه اضافه گردد.  

17-4-6-2-15  دستگیره ای بر روی یكی از دیواره های كابین، ترجیحاً در عقب با سطحی صاف با فاصله ای حداقل 20 میلی متر از دیواره و در ارتفاع 900 میلی متر از كف كابین نصب شود. 

18-4-6-2-15  وقتی كه درِ كابین و درِ طبقات باز می شوند، شدت روشنایی بر روی دكمه های كنترل كابین و یا راهروها، نباید از 50 لوكس كمتر باشد و این روشنایی باید دایمی باشد. 

19-4-6-2-15  در آسانسورهای تخت بر و آسانسورهای حمل بار، نصب یك یا دو ردیف ضربه گیر روی تمام دیواره های كابین الزامی است. 

20-4-6-2-15  حداكثر ارتفاع بالاترین دكمه ها و نشانگرهای كابین نباید بیش از 1800 میلی متر باشد. دكمه های نشان دهنده جهت، اندازه ای برابر 18 میلی متر خواهند داشت. نشانگر قابل رؤیتی جهت نشان دادن تقاضای مسافر ثبت شده روی  دكمه ها یا كنار آنها برای هر آسانسور، باید وجود داشته باشد و پس از جواب دادن به این تقاضا باید خاموش شده یا تغییر رنگ دهد. 

21-4-6-2-15  در كلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی، یك علامت تصویری با طرح استاندارد شده در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان  میدهد كه در مواقع آتش سوزی از آسانسور استفاده نشود و راه پله خروجی و اضطراری را نشان دهد. 

22-4-6-2-15  اتصال زمین مناسبی برای سیستم برق آسانسور و همچنین سیستم همبندی برای هم ولتاژ كردن جهت ریل های آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن، مطابق مفاد مقررات مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان در نظر گرفته شود. 

23-4-6-2-15  در صورتیكه ساختمان به هر دلیلی قبل از تكمیل سیستم آسانسور مورد

 بهرهبرداری قرار گیرد، باید تمام نقاط دسترسی  بهچاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط حفاظت شوند. 

الزامات آسانسورهای حمل خودرو

5-2-15  الزامات آسانسورهای حمل خودرو 

 

1-5-2-15  تعبیه آسانسورهای خودروبر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پاركینگ كلیه ساختمان های مسكونی، تجاری، اداری و عمومی ممنوع  میباشد. 

2-5-2-15   در  پاركینگهای طبقاتی و  ساختمانهایی كه طبقات پاركینگ در كنار ساختمان قرار دارند، تعبیه آسانسورهای خودروبر مجاز می باشد. در این شرایط تعداد مورد نیاز آسانسور باید بر اساس محاسبات ترافیكی آن تعیین شود (تعبیه حداقل 2 آسانسور الزامی است). 

3-5-2-15    تأمین نیروی برق ثانویه (ژنراتور) به منظور سرویس دهی كامل آسانسورهای خودروبر الزامی است. 

4-5-2-15   در ساختمانهایی كه مطابق بند (15ـ2ـ5ـ2) تعبیه آسانسور حمل خودرو در آنها ممنوع نشده است، رعایت مقررات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص راه های خروج، سیستم های اعلام حریق اتوماتیك و دستی، سیستم های اطفای حریق و... الزامی است. 

5-5-2-15   به منظور تخلیه گاز و دودهای خروجی از اگزوز خودروها، تعبیه فن های مكنده متناسب با حجم كابین در سقف كابین و در بالای چاه آسانسور الزامی است. 

6-5-2-15   كابین آسانسورهای خودروبر باید دارای درِ اتوماتیك با سیستم محركه مجزا باشد و درهای طبقات نیز از نوع اتوماتیك انتخاب شوند. 

7-5-2-15   در هر كابین باید دو شستی احضار در دو سمت دیواره كابین نصب شود. محل قرارگیری این شستی ها باید  به گونه ای باشد كه راننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت امكان دسترسی به دكمه های طبقات و كلیدهای توقف اضطراری را دارا باشد. 

8-5-2-15   استفاده از چشم الكترونیكی پرده ای دوبعدی یا  سهبعدی در ورودی(های) كابین الزامی است. 

9-5-2-15   آسانسور حمل خودرو باید به سیستم تراز طبقه مجدد مجهز باشد.