آسانسور وسط راه پله

آسانسور وسط راه پله

در ساختمانهای قدیمی که جایی برای آسانسور در نظر گرفته نشده می شود وس ط راه پله آاسنسور گذاشت

Date

01 شهریور 1400

Tags

آسانسور وسط راه پله, آسانسور هیدرولیک